LEES DIT WEDSTRIJDREGLEMENT AANDACHTIG: HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN.

Artikel 1 – Wedstrijdorganisator

1.1 De onderneming KELLOGG’S Food Products, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.124.000 euro, met een filiaal gevestigd in B-1930 Zaventem, Belgicastraat 7-10 (België), HR 043207230136, organiseert van 14/07/2017 vanaf 11.00 u. tot 30/09/2017 tot 23.59 u. (Belgische datum en tijdstip van verbinding gelden als bewijs), een Fotowedstrijd getiteld INSTAGRAM “#COCOPOPSCLUSTERS”. Deelnemen kan via INSTAGRAM en via de website http://www.cocopopsclusters.be

1.2 Dit reglement is van toepassing op de Wedstrijd (hierna genoemd ‘Wedstrijd’). Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van het onderhavige reglement.

Artikel 2. Beschrijving van de Wedstrijd

Om deel te nemen volstaat het een foto van een evenwichtig ontbijt* te plaatsen op uw INSTAGRAM-account met de hashtag #CocoPopsClusters.

Elke deelnemer kan deelnemen met 1 foto. Indien een deelnemer dit aantal overschrijdt, behouden de Organisatoren zich het recht voor alle foto’s boven het aantal 1 te verwijderen.

De winnaars krijgen een van de prijzen vermeld in Artikel 6.

*Evenwichtig: een zuivelproduct, een stuk fruit of vruchtensap, een portie Coco Pops Meergranen Clusters ontbijtgranen.

Artikel 3. Deelnemingsvoorwaarden

Om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

 1. dient men zich via zijn account aan te melden op INTAGRAM en de foto te plaatsen met de hashtag #CocoPopsClusters;
 2. de deelnemer erkent dat hij door een foto te plaatsen op INSTAGRAM het volledige Wedstrijdreglement aanvaardt;
 3. de deelnemer verbindt zich ertoe zijn account ‘openbaar’ te houden voor de volledige duur van de Wedstrijd;
 4. de deelnemer verklaart de auteur te zijn van de foto die hij voor de Wedstrijd indient;
 5. de Organisator informeert de deelnemers uitdrukkelijk over de rol van de firma INSTRAGRAM:
 6. de firma INSTAGRAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke inbreuken op de rechtmatigheid van de voorwaarden en/of het verloop van de wedstrijd;
 7. de door de deelnemers verstrekte gegevens worden verzameld door de Organisator en niet door de firma INSTAGRAM;
 8. de Organisator en de deelnemende influencers hebben geen enkele band met de website van INSTRAGRAM, en INSTAGRAM kan dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld in een dergelijke hoedanigheid;
 9. de deelnemers erkennen dat INSTAGRAM geenszins als sponsor van de Wedstrijd optreedt of deze ook niet beheert op een of andere manier.

3.6 Iedereen die 18 jaar of ouder is en woonachtig is in België of Luxemburg kan aan de Wedstrijd deelnemen. Minderjarigen moeten eerst de toestemming vragen aan een van hun ouders / wettelijke vertegenwoordigers om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen. De Organisator behoudt zich het recht voor om winnaars te weigeren die geen toestemming hadden van hun ouders.

3.7 De ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer geeft / geven toestemming om hun identiteit en verblijfplaats te controleren, alsook het feit dat zij niet bij de organisatie van de Wedstrijd betrokken zijn. Elke indicatie van een valse identiteit of enige betrokkenheid bij de organisatie van de Wedstrijd leidt tot uitsluiting van de Wedstrijd.

3.8 Om geldig te zijn, moet de deelname op uiterlijk 30/09/2017 om 23.59 u. voltrokken zijn (Belgische datum en tijdstip van verbinding gelden als bewijs). De datum en het tijdstip van publicatie op INSTAGRAM gelden als bewijs. De Organisator zal een lijst maken van alle geldige inzendingen. Elke deelnemer die voldoet aan de registratievoorwaarden komt voor op die lijst.

3.9 Elke deelname moet eerlijk verlopen. Het is ten strengste verboden om het mechanisme van de Wedstrijd trachten te beïnvloeden of te wijzigen teneinde de uitkomst te veranderen. Voor de volledige duur van de Wedstrijd is het verboden om deel te nemen aan de Wedstrijd via meerdere INSTAGRAM-accounts/aliassen. Deelnemen kan slechts via eenzelfde account per deelnemer; indien wordt vastgesteld dat een deelnemer via meerdere INSTAGRAM-accounts heeft deelgenomen, zal enkel de eerste deelname worden gevalideerd en worden alle andere geannuleerd.

3.10 Er wordt niet over de Wedstrijd gecommuniceerd, noch per brief, noch telefonisch, niet tijdens en ook niet na de Wedstrijd.

3.11 De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gedeeltelijk of volledig verlies van de registratie/verbinding voor de volledige duur van de actie.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of zijn reglement te allen tijde en om welke reden ook te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil om dat rechtvaardigen. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien, omwille van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil om, de Wedstrijd moet worden opgeschort, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 4. Eisen in verband met de inhoud van de geplaatste foto

De Deelnemer dient zich te houden aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Hij dient er bijgevolg op toe te zien dat de elementen die hij publiceert in het kader van zijn deelname:

 • geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden, meer bepaald:
  • elke reproductie / voorstelling van een element waarop intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, zoals een origineel werk, een gedeponeerd handelsmerk of geregistreerd ontwerp enz. ... zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende;
  • elke reproductie / voorstelling van een element waarop aan het auteursrecht verwante rechten van toepassing zijn (bijv. aanverwante rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten van geluids- en video-opnamen enz.);
 • geen schending van de mensenrechten inhouden, in het bijzonder
  • elke aantasting van de menselijke waardigheid;
  • elke inbreuk op de persoonlijkheidsrechten: afbeeldingsrecht, naamrecht, recht op eerbiediging van het privéleven;
  • laster, hoon, beledigingen enz.;
 • geen inbreuk vormen op de openbare orde en goede zeden, met name:
  • verheerlijking van misdaden tegen de mensheid;
  • aanzetten tot rassenhaat;
  • pornografie;
  • aanzetten tot geweld enz.

Artikel 5. AANDUIDEN VAN DE WINNAARS

5.1 De deelnemer moet een foto van een evenwichtig ontbijt* plaatsen op zijn INSTAGRAM-account met de hashtag #CocoPopsClusters voor 30/09/2017 om 23.59 u. (Belgische datum en tijdstip van verbinding gelden als bewijs).

* Evenwichtig: een zuivelproduct, een stuk fruit of vruchtensap, een portie Coco Pops Meergranen Clusters ontbijtgranen.

5.2 De gepubliceerde foto’s zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan een Jury samengesteld uit leden van de firma Kellogg’s. De Jury zal tien (10) winnende foto’s selecteren uit degene die op INSTAGRAM werden gepubliceerd op basis van hun originaliteit en creativiteit. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de Organisatoren betreffende de selectie van de tien (10) winnaars.

Artikel 6. PRIJZEN

6.1 Beschrijving:

De 10 winnaars krijgen elk het equivalent van één (1) maand Coco Pops-producten oftewel 5 pakken plus een ontbijtset (2 Kellogg’s-kommen en -lepels).

6.2 Er wordt slechts één prijs per winnaar toegekend.

6.3 De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen geld. De 10 winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door middel van een reactie op hun INSTAGRAM-post. De prijzen worden thuis bezorgd via postpakket. Kellogg’s kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de prijzen tijdens het transport.

6.4 Prijzen die om redenen buiten de wil van de Organisator om niet kunnen worden bezorgd zijn onherroepelijk verloren voor de ontvanger en kunnen niet opnieuw worden toegekend.

6.5 De Organisator behoudt zich het recht voor de prijzen te vervangen door prijzen van een gelijke of grotere waarde indien de vermelde prijzen niet beschikbaar zijn. Klachten in dat verband zullen niet worden aanvaard.

Artikel 7 – Beschikbaarstelling en inzage van het reglement

7.1 Deelnemers aan de Wedstrijd kunnen het reglement integraal lezen op de website http://www.cocopopsclusters.be

Deelnemers die een kopie wensen te ontvangen van dit reglement kunnen dat aanvragen per brief, vergezeld van een gefrankeerde en voorgeadresseerde omslag (met hun naam + adres) voor het antwoord, gericht aan Kellogg’s Benelux, COCO POPS CLUSTERS Wedstrijd INSTAGRAM, Belgicastraat 7/10, B-1930 Zaventem (België).

7.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van de Wedstrijd de aanvaardingsvoorwaarden van het reglement aan te passen op grond van mogelijke wijzigingen.

7.4 Na elke aanpassing van het reglement zal de Organisator de deelnemers op de hoogte brengen van de aangebrachte wijzigingen.

7.5 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Wedstrijd, om welke reden ook of omwille van overmacht, wordt ingekort, aangepast, uitgesteld of geannuleerd. In dergelijke gevallen kan geen schadeloosstelling worden geëist van de Wedstrijdorganisator of zijn partners.

Artikel 8. Respect voor het Privéleven

8.1 Door deel te nemen aan de Wedstrijd geven de winnaars hun stilzwijgende toestemming om hun voornaam, woonplaats en leeftijd te laten verschijnen in reclame- en/of communicatiecampagnes.

8.2 De persoonlijke gegevens die door Kellogg’s worden verzameld in het kader van de Wedstrijd zijn onderworpen aan artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd aanvaardt u dat uw gegevens worden opgeslagen in een elektronisch bestand met het oog op het goed verloop van de Wedstrijd, en meer bepaald om de prijzen te kunnen bezorgen aan de winnaars.

8.3 Alle vragen in verband met dit reglement en die geen betrekking hebben op de resultaten van de Wedstrijd kunnen worden opgestuurd naar het onderstaande adres:

Kellogg’s Benelux Klantendienst
WEDSTRIJD INSTAGRAM « #COCOPOPSCLUSTERS »
Belgicastraat 7-10
B-1930 Zaventem (Belgique-België)

Artikel 9. Overdracht van rechten op foto’s en beeldrechten

9.1 Door een foto te publiceren verleent elke deelnemer, met inbegrip van de winnaars, het organiserend bedrijf Kellogg’s het recht om zijn naam en voornaam voor de duur van drie (3) jaar te gebruiken, met name voor het publiceren van de namen van winnaars op de websites en sociale netwerken van de groep Kellogg’s Company en de influencers.

9.2 Elke winnaar verleent een niet-exclusieve gratis overdracht om zijn winnende foto voor de duur van drie (3) jaar te reproduceren, af te beelden en te verspreiden zonder enige beperking op de hoeveelheid of het aantal verspreidingen. Deze overdracht van de exploitatierechten wordt door de winnaars aan Kellogg’s Company en de influencers verleend onder de voorwaarden bepaald in de bij het reglement gevoegde overdracht van rechten. Elke winnaar moet de bij het reglement gevoegde overdracht van auteursrechten ondertekenen.

Artikel 10 – Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de Wedstrijd en het onderhavige reglement.